Doradztwo Informatyczne
Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych
Weryfikacja Autentyczności Dokumentów
 
 
 
DORADZTWO INFORMATYCZNE
 
PeOx Consulting świadczy niezależne usługi doradztwa informatycznego. Nasza firma wspiera przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne w opracowaniu i wdrożeniu strategii informatyzacji, przygotowaniu i przeprowadzeniu projektu informatycznego, wykonaniu analizy przedwdrożeniowej lub zaprojektowaniu systemu informatycznego idealnie dostosowanego do potrzeb.
 
Zobacz nasze referencje.
 
STRATEGIE INFORMATYZACJI
Strategia to określenie głównych, długofalowych celów organizacji i przyjęcie takich kierunków działania oraz taka alokacja zasobów, które są konieczne do zrealizowania tych celów. Strategia informatyzacji przedsiębiorstwa lub instytucji odnosi się do długofalowych planów związanych z wprowadzaniem nowoczesnych technologii informatycznych.
Strategia informatyzacji nie może jednak dotyczyć wyłącznie aspektów technologicznych. Powinna ona stanowić element strategii całej organizacji, zaś jej cele powinny być definiowane w kategoriach strategicznych celów biznesowych. Informatyzacja danych obszarów działalności organizacji nierzadko stanowić może katalizator wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań niezwiązanych bezpośrednio z informatyką, np. z zakresu teorii zarządzania. Z tego powodu opracowanie i wdrożenie strategii informatyzacji jest niezwykle istotnym elementem zarządzania organizacją.
 
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI
Zarządzanie projektami obejmuje wiele obszarów związanych z realizacją przedsięwzięcia informatycznego. Do tych obszarów należą przede wszystkim zarządzanie zakresem, czasem, kosztami, jakością, zmianami, zasobami ludzkimi, komunikacją oraz ryzykami. Właściwe zaplanowanie poszczególnych faz oraz zakresów projektu jest warunkiem koniecznym jego udanej realizacji. W skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami informatycznymi wspierają nas popularne metodyki zarządzania projektami.
 
PeOx Consulting współpracuje z doświadczonymi Kierownikami Projektów o najwyższych kompetencjach, którzy w swojej karierze zawodowej realizowali różnorodne projekty informatyczne - od projektów tworzenia dedykowanych aplikacji komputerowych po budowę rozległych międzynarodowych systemów informatycznych.
 
ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA
Kluczowym czynnikiem powodzenia przedsięwzięcia informatycznego bez wątpienia jest prawidłowo opracowana i wyczerpująca specyfikacja wymagań. Żeby zaprojektować system, który będzie optymalnie dostosowany do wymogów danej organizacji niezbędne jest precyzyjne określenie jej potrzeb dotyczących funkcjonalności przyszłego systemu informatycznego. Analiza przedwdrożeniowa jest niezbędnym krokiem poprzedzającym zarówno realizację projektu wytworzenia dedykowanego systemu informatycznego jak i realizację projektu wdrożeniowego.
 
W szczególności analiza przedwdrożeniowa wskazana jest przed podjęciem decyzji o wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP. Przedmiotem takiej analizy powinny być objęte przede wszystkim procesy biznesowe przedsiębiorstwa oraz oczekiwania wobec funkcjonalności przyszłego systemu. Analiza powinna także pozwolić na zidentyfikowanie celów, określenie realnych korzyści oraz ustalenie i weryfikację priorytetów wdrożenia systemu ERP w poszczególnych obszarach działalności firmy.
 
PeOx Consulting dysponuje bogatą wiedzą związaną z realizacją projektów dotyczących systemów informatycznych zarządzania klasy ERP, dzięki czemu jesteśmy w stanie w sposób profesjonalny przeprowadzić analizę przedwdrożeniową. Jako firma niezależna gwarantujemy, że nasze analizy nie są uzależnione od dostawców konkretnych rozwiązań.
 
PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
Projektowanie systemów informatycznych stanowi, obok analizy, jedną z kluczowych faz w procesie produkcji oprogramowania. Dobrze zaprojektowany system będzie, w sposób optymalny realizować wymagane funkcje, a implementacja i korzystanie z systemu przyniesie spodziewane efekty jego użytkownikom.
 
PeOx Consulting wykona niezbędne elementy dokumentacji projektowej. Dokonamy dekompozycji hierarchii funkcji, opracujemy schematy przepływu danych, przygotujemy słowniki danych i zaprojektujemy strukturę bazy danych, itp.
 
WSPARCIE DORADCZE INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
 
PRZYGOTOWANIE PRZETARGÓW
OPRACOWANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WSPARCIE W NADZORZE NAD WYKONAWCAMI
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nasze usługi mogą być realizowane z pominięciem procedur wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych!
 
PeOx Consulting realizuje usługi związane z przygotowaniem instytucji publicznych do przeprowadzenia przetargów na wykonanie lub wdrożenie systemów informatycznych. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem praktycznym w opracowywaniu dokumentacji przetargowej (SIWZ) i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w tym zakresie. Doradzamy w jaki sposób opracować specyfikację wymagań, aby spełniała wymogi określone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko protestów, a co za tym idzie, redukuje się potencjalne ryzyko opóźnień w realizacji projektów.
 
Oferujemy także wsparcie doradcze na etapie realizacji zawartych z wykonawcami umów.
 
Zdajemy sobie sprawę, że implementacja systemów informatycznych dla administracji publicznej stanowi strategiczny element budowy społeczeństwa informacyjnego. PeOx Consulting zgodnie ze swoją misją chce wspierać instytucje publiczne w przedsięwzięciach służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego.
 
Żeby poznać szczegółowy wykaz usług PeOx Consulting w dziedzinie doradztwa, przejdź do działu doradztwo.
Wspierane przez Hosting o12.pl

 
 
Informacje znajdujące się na stronach internetowych PeOx Consulting nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
© Copyright PeOx Consulting 2009 - 2014